Statut

CENTRUL DE CERCETARE ÎN FILOLOGIE MODERNĂ (FiM)
STATUT

Capitolul I. Dispoziții generale

Articolul 1. Centrul de Cercetare în Filologie Modernă, denumit în continuare cu acronimul FiM, este o unitate academică de cercetare, fără personalitate juridică, organizată în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca;

Articolul 2. Sediul FiM este în Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai”, str. Horea, nr. 31, cab. 121 (Departamentul de Literatură română și teoria literaturii);

Articolul 3. FiM se constituie pe o perioadă nedeterminată.

Capitolul II. Misiune și obiective

Articolul 4. FiM are ca domeniu general de cercetare științele umaniste, subdomeniile de competență și de interes fiind următoarele: a. Filologia, reconstituirea, studierea și editarea de manuscrise moderne; b. Arhivele, studierea arhivelor moderne, politicile de patrimonializare; c. Practicile de lectură, bibliotecile, istoria ideilor literare și istoria intelectualilor, în secolele al XIX-lea, al XX-lea și al XXI-lea; d. Reflecția și cercetarea exploratorie asupra ideilor, literaturii și artelor secolului al XIX-lea (G19); e. Filologia, reconstituirea și editarea surselor teatrale inedite, est-europene, din secolul al XIX-lea; f. Formarea pentru cercetare a studenților/doctoranzilor;

Articolul 5. Misiunea FiM o reprezintă stimularea cercetării științifice în domeniul și pe subdomeniile circumscrise, cu promovarea deschiderilor atât inter- și transdisciplinare, cât și interculturale, valorificând experiența specialiștilor din cadrul Universității și a colaboratorilor acesteia și contribuind la formarea tinerilor cercetători (studenți/doctoranzi);

Articolul 6. FiM se declară deschis la colaborări naționale și internaționale cu unități de profil, în baza unor acorduri bilaterale sau a unor programe comune de cercetare.

Articolul 7. Obiectivele FiM sunt:
• Realizarea unor proiecte de cercetare pe coordonatele menționate, în vederea obținerii de finanțări;
• Facilitarea unor stagii de cercetare naționale și internaționale;
• Colaborarea cu specialiști și unități de cercetare din țară și din străinătate;
• Organizarea de evenimente științifice (conferințe, congrese, mese rotunde, ateliere etc.) pe teme din aria de interes;
• Editarea de publicații de specialitate (volume de studii, acte de conferințe, numere speciale din periodice etc.);
• Elaborarea unei baze de date electronice cuprinzând bibliografie și sitografie de interes, precum și rezultatele cercetării membrilor Centrului;
• Constituirea unui website al Centrului, cu informații în limbile română și maghiară.

Capitolul III. Membrii și organizarea Centrului

Articolul 8. Membrii fondatori ai FiM sunt persoanele care au semnat procesul-verbal de constituire a Centrului;

Articolul 9. Statutul de membru al FiM poate fi dobândit de o orice persoană fizică, specializată în domeniul științelor umaniste, în baza unei cereri de înscriere, aprobată prin vot secret de Adunarea Generală a membrilor Centrului, cu majoritate simplă de voturi;

Articolul 10. FiM poate desemna membri de onoare, persoane fizice din țară și din străinătate, care, prin activitatea lor în domeniul științelor umaniste, pot contribui la creșterea prestigiului Centrului; el poate invita, de asemenea, cercetători asociați, din țară și din străinătate, care participă la (sunt incluse în) proiectele dezvoltate de FiM.

Articolul 11. Renunțarea la calitatea de membru (plin sau asociat) al Centrului se face în baza unei cereri scrise. Calitatea de membru poate fi retrasă numai în cazuri deosebite, prin decizia Adunării Generale, luată prin vot secret cu un număr de voturi egal cu 2/3 din numărul membrilor Centrului.

Articolul 12. FiM este condus de Adunarea Generală a membrilor Centrului, care se consideră legal constituită în prezența majorității simple a membrilor.

Articolul 13. Adunarea Generală are următoarele competențe:
a. modificarea Statutului Centrului FiM;
b. gestionarea numărului de membri;
c. desemnarea membrilor de onoare;
d. alegerea și revocarea organelor de conducere;
e. aprobarea planurilor periodice de cercetare ale Centrului.

Articolul 14. FiM are următoarea structură organizatorică:
a. Director;
b. Director adjunct;
c. Consiliu Științific;
d. Secretariat Științific.

Articolul 15. Directorul FiM, cu gradul de cel puțin conferențiar universitar (sau echivalent), este ales cu un mandat de 4 ani de către Adunarea Generală. Atribuțiile sale sunt următoarele:
a. reprezentarea Centrului în relația cu Universitatea „Babeș-Bolyai” și cu toate structurile de învățământ sau de cercetare din țară și din străinătate;
b. gestionarea problemelor curente ale Centrului.

Articolul 16. Directorul adjunct al FiM, cu gradul de cel puțin conferențiar universitar (sau echivalent), este ales cu un mandat de 4 ani de către Adunarea Generală. În cazul în care Directorul reprezintă una din liniile/limbile de studiu (română sau maghiară), Directorul adjunct va fi ales dintre membrii celeilalte linii/limbi de studiu. Atribuțiile sale sunt următoarele:
a. reprezentarea Centrului în relația cu Universitatea „Babeș-Bolyai” și cu toate structurile de învățământ sau de cercetare din țară și din străinătate;
b. gestionarea problemelor curente ale Centrului.

Articolul 17. Consiliul Științific este alcătuit din directorul centrului (cu statut de președinte), directorul-adjunct (cu statut de vicepreședinte) și 2-4 membri aleși de către Adunarea generală. Managerii de proiect intră de drept în componența Consiliului științific, pe durata desfășurării proiectului. Atribuțiile Consiliului Științific sunt următoarele:
a. stabilirea politicilor și a planurilor periodice de cercetare ale Centrului;
b. avizarea programelor, parteneriatelor și documentației Centrului.
c. identificarea și informarea conducerii Centrului cu privire la potențiale parteneriate naționale și internaționale;
d. promovarea imaginii Centrului și asigurarea relației cu comunitatea academică și cu societatea civilă.
e. implicarea studenților/doctoranzilor în activitățile Centrului (tutorat, stagii de practică profesională, mentorat, proiecte de cercetare, publicații).

Articolul 18. Secretariatul Științific al FiM este asigurat de un Secretar, cu grad de cel puțin lector universitar (sau echivalent), ales cu un mandat de 4 ani de către Adunarea Generală, și poate fi completat, pentru administrația curentă, cu 1-2 doctoranzi în stagiu, membri ai FiM, la propunerea coordonatorilor acestora. Atribuțiile secretariatului sunt următoarele:
a. întocmirea documentației cu privire la activitatea Centrului;
b. convocarea întrunirilor Adunării Generale a membrilor Centrului.

Capitolul IV. Lichidare, dizolvare

Articolul 19. Dizolvarea FiM poate fi decisă de către Adunarea Generală a Centrului, cu majoritate simplă de voturi, sau de către membrii săi fondatori, cu majoritate absolută de voturi.

Capitolul V. Dispoziții finale

Articolul 20. Activitatea FiM respectă regulamentele Universității „Babeș-Bolyai” privind cercetarea științifică și se desfășoară conform propriului Statut de funcționare;

Articolul 21. Amendamente la prezentul Statut pot fi propuse de Adunarea Generală și adoptate prin votul favorabil a cel puțin 2/3 din numărul membrilor Centrului;

Articolul 22. Prezentul Statut a fost adoptat în Adunarea Generală de Constituire a Centrului din data de 29.07.2020 și se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare.