Descriere

(RO) Motivația FiM

Centrul de cercetare în filologie modernă (FiM) reunește o echipă de specialiști în domeniile studiilor literare și culturale, istoriei intelectuale și muzeografiei, coagulată de-a lungul a peste douăzeci de ani de colaborări inter-disciplinare, în cadrul unor proiecte de cercetare și editoriale, precum și în cadrul unor programe de formare academică. Activitatea Centrului se întemeiază, la standarde internaționale, pe strategiile și politicile europene, regionale și naționale privitoare la conservarea, restaurarea, editarea și studierea patrimoniului de cultură „glocală” modernă, sprijinindu-se pe bogăția și diversitatea patrimoniului cultural al Transilvaniei și, la o scară mai amplă, al Europei Centrale și de Est.

Convergența unor linii de cercetare române, maghiare și – într-un sens generic – europene, în cadrul FiM, dau Centrului o dimensiune interculturală unică, în peisajul academic actual, atât la nivelul UBB, cât și la acela al domeniului european de competență. Subiectele de studiu și de reflecție abordate vizează cercetări istorico-literare moderne (sec. 19-20), care au componente filologice majore și un aport metodologic, contextual, de istoria ideilor și istoria instituțiilor. Capacitatea FiM de a forma profesional viitori editori de arhive filologice moderne și de a oferi expertize în acest domeniu este singulară în mediul academic românesc. Totodată, Centrul oferă un cadru de cooperare inter-instituțională, asigurând un spațiu de primire (accueil), de dezbatere și de promovare a cercetărilor de pionierat în domeniul filologiei moderne.

(HU) A FiM céljai

A Modern Filológiai Kutatóközpont (FiM) tagjai az irodalom- és kultúratudományok, az értelmiségtörténet és muzeográfia tudományterületein tevékenykedő, egymással szoros és termékeny szakmai kapcsolatban álló szakemberek. Ezeket a szakmai kapcsolatokat több évtizedes interdiszciplináris együttműködés szilárdította meg, amelynek során közös szakmai kiadványok elkészítésében, valamint akadémiai képzések keretei között több közös kutatási programban vettek részt. A Kutatóközpont nemzetközi színvonalú, európai, regionális, valamint nemzeti stratégiák és politikák alapján álló értékmegőrző tevékenységet folytat, a modern „glokális” kulturális örökség megőrzésére, restaurálására, kiadására és tanulmányozására fókuszálva, különös tekintettel Erdély, vagy nagyobb léptékben gondolkodva, Közép-Kelet-Európa kulturális örökségének gazdagságára és változatosságára.

A román és magyar, és – átfogó értelmeben – európai kutatási irányok konvergenciája a FiM keretei között egyedi interkulturális közeget biztosít a Kutatóközpont számára a jelenlegi akadémiai mezőben a BBTE szintjén és az európai szakmai közeg kontextusában. A modernitás (19–20. század) irodalomtörténetével foglalkozó kutatások meghatározóan filológiai jellegűek, emellett pedig fontos módszertani és kontextuális hozadékokkal járulnak hozzá az eszmetörténeti és értelmiségtörténeti kutatásokhoz. A romániai akadémiai közegben egyedinek nevezhető a FiM azon törekvése, hogy a modernitás kora hagyatékainak, dokumentum-együtteseinek filológiai feldolgozását, tudományos kiadását elvégző szakemberek képzésén túl biztosítani tudja ezeknek a filológiai korpuszoknak a szakmai véleményezését is. A Kutatóközpont ugyanakkor intézményközi együttműködés számára is keretet kínál, a modern filológiai kutatásokat végző kiemelkedő kutatók számára egy befogadó, ugyanakkor a szakmai vitát és a kutatási eredmények megmutatását is lehetővé tevő környezetet biztosítva.

(EN) The FiM Motivation

The Modern Literary Philology Research Center (FiM) comprises a team of experts in the fields of cultural and literary studies, intellectual history and museography, a team that coagulated through more than twenty years of interdisciplinary collaborations, within research and editorial projects, as well as during certain academic training programmes. The activity of the centre is based, in accordance with the international standards, on the regional and national European strategies and policies regarding the conservation, restoration, editing and study of the modern “glocal” cultural heritage, supported by the richness and diversity of the Transylvanian cultural heritage and, on a larger scale, the Central and Eastern European cultural heritage.

The convergence of certain Romanian, Hungarian and – more generically – European research directions, within FiM, give the centre a unique intercultural dimension, in the current academic sphere, both at the level of the BBU, and at that of the European field of competence. The subjects of study and reflection that are thus approached represent modern historical-literary studies (19th-20th centuries) that bear major philological components and a methodological, contextual contribution to the history of ideas and the history of the institutions. The ability of FiM to professionally train future editors of modern philological archives and to provide expertise in this field is unique in the Romanian academic sphere. Moreover, the Centre offers a frame for inter-institutional cooperation, ensuring an open space for the reception, debate and promotion of ground-breaking studies in the field of modern philology.